Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: Jana Onderčaninová
Ulice a číslo popisné: Příčná 543
Město a PSČ: Stará Paka, 507 91
Stát: Česká republika
IČ: 75935121

DIČ: nejsem plátce DPH

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.mojja.cz (dále jen „obchodní podmínky“).

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

Vymezení pojmů

Prodávající je fyzická osoba, která v průběhu plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Prodávající prostřednictvím své osoby nebo jiných podnikatelských subjektů dodává kupujícím výrobky či poskytnuté služby.

Kupující neboli spotřebitel je fyzická osoba, která v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – jiný subjekt je osoba fyzická či právnická, která v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, jedná v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

Předmět koupě - Předmětem koupě je podle uzavřené kupní smlouvy zboží, specifikované v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu a to závazným potvrzením objednávky prodávajícího, který je doručen prostřednictvím emailu kupujícímu od prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin od jejího uskutečnění, považujeme objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při stornu objednávky je nutné uvést celé jméno, e-mail a číslo objednávky.

Práva a povinnosti smluvních stran

Na základě elektronické objednávky prodávající dodá zboží specifikované objednávkou. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží a to v souladu s platným právním řádem ČR. Zboží prodávající dodá na adresu uvedenou kupujícím, kterou vyplní s elektronickou objednávkou.

Kupující je povinen převzít objednané zboží v souladu s kupní smlouvu a těmito obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné v souladu s podmínkami dohodnutými kupní smlouvou.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout kterýkoli den po dohodě a za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech bude kupující informován.

Přeprava

Zboží bude zákazníkovi dodáno obvykle do pěti pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.

Zboží doručováno Českou poštou nebo Zásilkovnou.

Doručování v případě České pošty - pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště (pokud nezvolil jako způsob doručení Balíkovnu) nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 5 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy, vpřípadě neskladných nebo špatně přepravitelných svíček, může být cena za dopravu navýšena. Objednávající bude o navýšení předem informován. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do dvou dnů od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

6) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

7) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

8) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

9) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "Jana Onderčaninová, Příčná 543, 507 91, Stará Paka". Přeprava je hrazena stranou kupujícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2021 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.